Monday, 1 June 2020

การส่งสัญญาณวิทยุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

24 มีนาคม 1896 A. S. Popov ทำการส่งสัญญาณวิทยุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์