Tuesday, 21 May 2024

นักวิจัยพัฒนาเชื้อเพลิงจากแสงแดด ก๊าซ และน้ำ

นักวิจัยจาก Cambridge ได้ผลิตอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ เป็นกรดฟอร์มิกและออกซิเจนซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนได้

ในปี 2019 นักวิจัยได้พัมนาเครื่องปฎิกรณ์แสงอาทิตย์โดยอาศัยใบไม้เทียมซึ่งต้องใช้เซลล์แสงอาทิตย์ โดยได้ผลผลิตเป็น Syngas

แต่ในการวิจัยนี้นักวิจัยไม่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์และได้ผลผลิตเป็นกรดฟอร์มิคแทน ซึ่งกรดฟอร์มิคสามารถเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงพลังงานอื่นได้

แม้การทดลองนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีแต่นักวิจัยยังต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวต้นแบบต่อไปก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

ที่มา Cambridge