Wednesday, 21 October 2020

สเกลดนตรี 12 สเกล และเทคนิคการจำ

สเกลดนตรีมีทั้งหมด 12 สเกล ตามจำนวนโน้ตที่มีในดนตรีสากล โดยแบ่งเป็นสเกลทางเมเจอร์และไมเนอร์ แต่สเกลเมเจอร์จะมีโน้ตเป็น Relative กับทางไมเนอร์ ดังนั้นการจำสเกลจึงสามารถจำเพียง 12 สเกลได้นั่นเอง

สเกลดนตรี 12 สเกล

การจดจำสเกลทางชาร์ป

จากรูปเราจะพบว่าสเกลทางชาร์ปเรียงห่างกันที่ละ 5 โน้ตจากสเกล C Major เป็น C, G, D, A, E, B, F#, C# แต่ F#, C# เป็นคีย์เดียวกับ Gb, Db เราจึงได้สเกลทางชาร์ปเพียง 5 สเกล

โดยจะพบว่าสเกล C ไม่มีชาร์ป และสเกล G, D, A, E, B, มี 1, 2, 3, 4, 5 ชาร์ปตามลำดับ

การจำสเกลทางชาร์ป

ถ้าเราจำเรียงจากชาร์ปน้อยไปมากให้จำโดยเพิ่มโน้ตทีละคู่ 5 หรือหากจำสเกลแบบตัวอักษรให้จำย้อนกลับเป็น BEAD GC อ่านว่า บีด จีซี

โดยแต่ละชาร์ปจะมีตัวชาร์ปเป็น

1# มีตัวชาร์ปเป็น F#

2# มีตัวชาร์ปเป็น F#,D#

3# มีตัวชาร์ปเป็น F#,D#, G#

4# มีตัวชาร์ปเป็น F#,D#, G#, C#

5# มีตัวชาร์ปเป็น F#,D#, G#, C#, A#

และมีชื่อสเกลเป็นชาร์ปตัวสุดท้ายบวกเพิ่มหนึ่งเซมิโทน

สเกลทางแฟลท

สเกลทางแฟลทมี 6 สเกล ท่องได้เป็น F BEAD G หรือ เอฟ บีด จี

การจำสเกลทางแฟลท

การจำสเกลทางแฟลทจะมีวิธีจำโน้ตที่ติดแฟลทสลับกับทางชาร์ปตามรูป

1b มีตัวแฟลทป็น Bb

2b มีตัวแฟลทป็น Bb, Eb

3b มีตัวแฟลทป็น Bb, Eb, Ab

4b มีตัวแฟลทป็น Bb, Eb, Ab, Db

5b มีตัวแฟลทป็น Bb, Eb, Ab, Db, Gb

6b มีตัวแฟลทป็น Bb, Eb, Ab, Db, Gb. Cb

โดยมีชื่อสเกลเป็นแฟลทตัวที่สอง ยกเว้นสเกลหนึ่งแฟลทชื่อ สเกล F major