Thursday, 22 April 2021

เศรษฐศาสตร์รัฐสวัสดิการแบบควบคุมราคา

ในเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ รัฐสามารถใช้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกจ่ายเงินแก่ประชาชนโดยตรง หากแต่การแจกจ่ายเงินอาจทำให้เกิดเงินเฟ้อ จึงต้องมืการควบคุมราคาควบคู่

อย่างไรก็ตามการแจกจ่ายเงินจนกว่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้ออาจใช้เวลาประมาณหนึ่ง การควบคุมราคาไม่ให้เกิดการโก่งราคา และค้ากำไรเกินควรจึงเป็นวิธีที่ทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยปกติ

และรัฐสามารถผลิตเงินเพื่อจ่ายสวัสดิการได้โดยไม่มีปัญหา

ปัญหาที่จะพบ

การโก่งราคา

การค้ากำไรเกินควร

เงินเฟ้อ

ทางแก้ไข

ควบคุมราคา

จำกัดปริมาณเงินให้ต่อคน

ทุกประเทศต้องทำสวัสดิการเช่นเดียวกัน