Wednesday, 6 July 2022

ดาว Betelgeuse เริ่มสว่างอีกครั้ง

ภาพ CC-BY-SA 3.0

22 กุมภาพันธ์ 2020 นักดาราศาสตร์รายงานว่าดาว Betelgeuse ที่มีความส่องสว่างลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 เริ่มกลับมาส่องสว่างเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ที่มา
en.wikipedia.org/wiki/2020_in_science