Saturday, 2 December 2023

คณิตศาสตร์กับดนตรี

 

โลกกลมแต่จักรวาลนั้นแบน

 

 

สุดยอดนักฟิสิกส์ในประวัติศาสตร์

ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ 50000 ปี

 

ดวงจันทร์ ข้างขึ้นข้างแรม และการขึ้นตกของดวงจันทร์

 

วันนี้ในโลกวิทยาศาสตร์

No Events